Wednesday, November 7, 2012

 បន្ទាប់ពីយើងស្រាវជ្រាវ និងកត់ត្រាឯកសារទុករួចហើយ យើងត្រូវធ្វើតារាងឈុតឆាក​ដើម្បី​   ​         
​                                                   នឹងនិពន្ធដូចខាងក្រោម


                                      ១/ធ្វើគម្រោងឈុតឆាកនៃដំណើររឿងមុនពេលនិពន្ធរឿង
               (ក្រោយពេលស្រាវជ្រាវនិងកត់ត្រាឯកសាររួច)
                             ( Plot Cha​ rt )

       ការចាប់ផ្តើម
    (តួអង្គឬទីកន្លែង)
       បញ្ហាចោទ
   ភាពស្មុគ្រស្មាញ
       ឬ ទំនាស់
   ភាពស្មុគ្រស្មាញ ឬ
   ទំនាស់ដល់កំពូល
   ដំណោះស្រាយ ឬ
     ការបញ្ចប់រឿង
-ការចាប់ផ្តើមត្រូវបង្ហាញ
ពីបំណងរឿង គឺធ្វើយ៉ាង
ណាឱ្យមានសកម្មភាព ជាកម្លាំងចលករ ដើម្បី
ជំរុញសាច់រឿងឱ្យអ្នក
អាន (.កុមារ) មានការ
ចាប់អារម្មណ៍ និង ចង់
អានបន្តទៀត។ (ការ
បង្ហាញពីតួអង្គដោយខ្លីៗ
ដើម្បីឱ្យអ្នកអានស្គាល់)
-នៅចន្លោះនេះ  អ្នក
និពន្ធត្រូវកត់ត្រាពីផល
វិបាករបស់តួអង្គចំពោះ
ទំនាស់ផ្សេងៗ ដូចជា
ទំនាស់នឹងខ្លួនឯង
ទំនាស់នឹងក្រុមគ្រួសារ
ទំនាស់នឹងធម្មជាតិ ឬ
ទំនាស់ទៅនឹងភាពអត់
ឃ្លានជាដើម។ល។
-កន្លែងនេះត្រូវកត់ត្រា
ពីស្ថានការណ៍ឬសកម្ម
ភាពផ្លូវកាយ  ផ្លូវចិត្ត​របស់តួអង្គដែលកំពុងតែតានតឹង ( ដំណាក់
កាលនេះ កត់ទុកពេល
សរសេរ ដើម្បីធ្វើឱ្យ
សាច់រឿងឡើងខ្ពស់និង
បង្ហាញពីការតស៊ូរបស់
តួអង្គពេលដោះស្រាយ​ បញ្ហា)
នៅចន្លោះទី៤នេះយើង
កត់ពីទំនាស់ឬស្ថានការ
ណ៍ដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ឡើងៗដែលតួអង្គកំពុង
ប្រឈមមុខពិបាកដោះ
ស្រាយ សាច់រឿងឡើង
ដល់កំពូល  ធ្វើឱ្យអ្នក
អានចង់ដឹង ពីដំណោះ
ស្រាយ ចង់ចូលរួមដោះ
ស្រាយ និងព្យាយាម
ទាយពីដំណោះស្រាយ
ទៅចុងបញ្ចប់រឿង។
ចន្លោះចុងក្រោយគេនេះ កត់ពីផល​សម្រេច
ក្នុងដំណោះស្រាយនៃ
បញ្ហាទំនាស់ក្នុងរឿង
ទាំងមួល ទុកពេលសរ
សេរ  ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យ
សមហេតុសមផលដូច
ជា តួអង្គទទួលជោគ
ជ័យ / ផុតទុក្ខព្រួយ/
ភ្ញាក់ខ្លួន។ល។
ធ្វើយ៉ាងណា  ឱ្យអ្នក
អានទទួលយកបាន។
-  ពេលចាប់ផ្តើមនិពន្ធត្រូវយល់ន័យឱ្យបានច្បាស់«អ្វីទៅហៅថារឿង
មានន័យថាបើក្មួយៗពុំយល់ពីពាក្យ"រឿង"នេះទេ ក្មួយពុំអាចនិពន្ធ
ស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍បានល្អទេ។
I/ មុនពេលនិពន្ធរឿង
* រកគំនិតដើម្បីនិពន្ធរឿង
1-ដើម្បីមានគំនិត យើងត្រូវអានសៀវភៅឱ្យបានច្រើន។
2-យើងត្រូវចេះសង្កេតពិនិត្យពីសង្គម តើមានអ្វីកើតឡើង?
3-ត្រូវរកវត្ថុ ពីរដែលផ្ទុយគ្នា គឺមិនទំនាក់ទំនងនឹងគ្នា(ជាពិសេសចំពោះរឿងកុមារ)
-ម្យ៉ាងទៀត បើអាចគូររូបបានក៏អាចឱ្យយើងមានគំនិតក្នុងការនិពន្ធរឿងបានដែរ។

II/ទាំងមុនពេលនិពន្ធ និងពេលកំពុងនិពន្ធ យើងត្រូវគិត ៣ ចំណុចគឺ
1-បញ្ហា (ចោទ) Problem.
2-តួរឿង(ចង) Complication សំខាន់គិតពីលក្ខណៈរបស់តួអង្គ(Charater)
3-គិតពីការបញ្ចប់រឿង(ស្រាយ)

III/ពេលសរសេររឿង (តើចាប់សរសេរពីណាទៅណា?)
1-សរសេរពីសេចក្តីផ្តើម (ចោទ) ត្រូវប្រើពាក្យដូចជា « ថ្ងៃមួយ..., ពេលមួយ... , យប់មួយ...( កាលដើមឡើយ      ឬកាលពីយួរលង់មកហើយ​ )បានឃើញ... ។ល។គឺសរសេរសេចក្តីផ្តើមយ៉ាងណាឱ្យអ្នកអានឆ្ងល់  ប៉ុន្តែកុំប្រើពាក្យកាលពីព្រេងនាយ»​
​​​
2-សរសេរពីតួរឿង ( ចង ) គឺសរសេរពីដំណើររឿង ដូចជា « រំពេចនោះ , ពេលនោះ... , ប្រសិនបើ , ហេតុអ្វី? , ព្រោះអ្វី? ។ល។ ទាំងនេះគឺជាពាក្យគន្លឹះ(សម្រាប់និពន្ធរឿងខ្លី)
3-សរសេរបញ្ចប់រឿង ( ស្រាយ ) ត្រូវប្រើពាក្យដូចជា
« បន្ទាប់មក . . . ឬ ចាប់ពីពេលនោះមក  ​​​​​​​​​​​​​. . . ។ល។ »

*ចំណាំ:
ការសរសេររឿង «ចាប់ពីសេចក្តីផ្តើម តួរឿង និងបញ្ចប់រឿង» ត្រូវសរសេរដកស្រង់ពីក្នុងគម្រោងឈុតឆាកដំណើររឿងដែលយើង
បានកត់ត្រាដំបូងបង្អស់ ទៅតាមលំនាំនៃចន្លោះនីមួយៗ ដូចជា « ការផ្តើមរឿង, បញ្ហា(ចោទ), ភាពស្មុគ្រស្មាញ(ទំនាស់), ភាព​ស្មុគ្រស្មាញ (ទំនាស់) ដល់កំពូល, ដំណោះស្រាយ (បញ្ចប់រឿង។ ប៉ុន្តែចំពោះរឿងកុមារ«តួអង្គ»កុំយកតួអង្គណាដែលក្នុង​ប្រទេស
យើងគ្មាន។ ឧ.​ ដូចជាសត្វកង់គូរូ ឬសត្វផាន់តា(ខ្លាឃ្មុំនៅស្រុកចិន)ជាដើម ។ល។

/ របៀបនិពន្ធរឿងប្រឌិតសម្រាប់កុមារ ( ថ្នាក់ទី១ )

1-សៀវភៅដែលនឹងបោះពុម្ព មានចំនួន២០ទំព័រយ៉ាងច្រើន គិតទាំងគម្រប។
2-ទំព័រនីមួយៗ នឹងមានអក្សរយ៉ាងច្រើនបំផុត២បន្ទាត់ដែលមានប្រយោគខ្លីៗ ឬមាន១បន្ទាត់
យ៉ាងវែងល្មម ដោយមានអមរូបភាពពណ៌ធម្មជាតិ។
3-រឿងនីមួយៗត្រូវសរសេរឱ្យទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទ សីលធម៌ ពលរដ្ដវិទ្យា និងភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ស្របតាមសៀវភៅកម្មវិធី
សិក្សា របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា។
4-សាច់រឿងនីមូយៗ ត្រូវសរសេរពី១២ ទៅ១៤ប្រយោគ។ ហើយប្រយោគនីមួយៗត្រូវតែជាប្រយោគងាយយល់​​​​​​​ និងខ្លីល្មម។
5-ការប្រើប្រាស់ពាក្យនៅក្នុងប្រយោកនីមួយៗត្រូវស្រង់ចេញពីសៀវភៅកម្មថិធីសិក្សាថ្នាក់ទី១របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា។
( សូមមើលបញ្ជីពាក្យដែលបានចែកជូន)
6-វឿងនីមួយៗត្រូវមាន «ការចាប់ផ្តើមរឿង(សំខាន់តួអង្គនិងទីកន្លែង)/ បញ្ហា,ចោទ/ ភាពស្មុគ្រស្មាញ,ទំនាស់/ ភាពស្មុគ្រស្មាញដល់​កំពូល( ទំនាស់ដល់កំពូល ) និងដំណោះស្រាយ,ការបញ្ចប់រឿង។

7-ពេលនិពន្ធរឿងប្រឌិតត្រូវគិតពីធាតុសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមនេះ
/ត្រូវគិតអំពី «គំនិតរឿង»
  គោលគំនិតរឿងជាបំណងរបស់អ្នកនិពន្ធ ដែលបំពេញបន្ថែមន័យដើម្បីគាំទ្រប្រធានបទរឿង។
/ត្រូវគិតអំពី «តួអង្គ»
  ចំណុចនេះ អាស្រ័យលើអ្នកនិពន្ធជ្រើសរើសរក។ ឧទាហរណ៍ៈ យកតួអង្គជា មនុស្ស, សត្វ, រុក្ខជាតិ ឬជាវត្ថុ។ល។
  ពេលរកតួអង្គបានហើយ អ្នកនិពន្ធត្រូវបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់តួអង្គដូចជា«សក់ រូបរាង កម្ពស់ ពណ៌សម្បុរ ចំណង់ 
  ចំណូល​​​​ចិត្ត អត្តចរិត កាចឬស្លូត ខ្ជិលឬឧស្សាហ៍។ល។»
*ការដាក់ឈ្មោះឱ្យតួអង្គៈចំណុចនេះសំណាស់ ទោះបីតួអង្គនោះជាមនុស្ស, សត្វ, រុក្ខជាតិ...ក៏ដោយ ក៏អ្នកនិពន្ធត្រូវតែគិតឱ្យបាន​
  ដិតដល់ជាទីបំផុត ដើម្បីឱ្យកុមារ(អ្នកអាន) ចាប់អារម្មណ៍និងឆាប់ចងចាំឈ្មោះតួអង្គ ( ត្រូវប្រើពាក្យងាយៗខ្លីៗតែពីរោះទៅតាម
  ភាសាកុមារទូទៅ )។ ឧទាហរណ៍ៈបូណា គីគី អ៊ូកអ៊ូក និងចេបចេបជាដើម។ល។
/ត្រូវគិតអំពី«ទីកន្លែង»
  នៅគ្រប់ទិសទីដូចជា «ក្រោមដី, លើដី, ក្រោមទឹក, ក្នុងព្រៃ, លើអាកាសឬពិភពផ្សេងៗ អ្នកនិពន្ធអាចដាក់តាមការ​ស្រមើស្រមៃ
បាន»
/អំពី «បញ្ហា(ចោទ), ភាពស្មុគ្រស្មាញ/ទំនាស់ (ចង), ការសរសេរបញ្ចប់រឿង(ស្រាយ) ទោះបីតួអង្គជាអ្វីក៏ដោយ អ្នកនិពន្ធត្រូវគិត
  អំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាជុំវិញសង្គមមនុស្សទាំងអស់»

No comments:

Post a Comment